Conversation Between --Orpheus-- and X-Bay

2 Visitor Messages

  1. iyaaa . maap tlad yaa .
  2. aallooo...

    lam nal iiaaahh^^

    gw X-Bay dari server 5 & 6...

    oya ca dsna??
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2